Hovedseksjon

Ordensregler

Les Osloskolens ordensregler på Oslo kommunes nettsider

1. Fusk og plagiering

A: Fusk

  • Fusk defineres som forsøk på bruk av ulovlige hjelpemidler herunder kommunikasjon med andre. Ved fusk eller forsøk på fusk, vil ikke produktet bli vurdert. Fusk eller forsøk på fusk, vil normalt føre til nedsatt adferdskarakter i den terminen (halvårsvurdering) forseelsen er begått.Foresatte til elever under 18 år vil umiddelbart bli varslet om hendelsen gjennom et varsel om fare for nedsatt termin/standpunktkarakter. Eleven vil få anledning til å forklare seg. Ved fastsettelse av standpunktkarakter, vil fusk eller forsøk på fusk, være en del av den helhetlige vurderingen.

B: Plagiering

  • Ved plagiering (å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden) vil den innleverte besvarelsen bli vurdert ut fra måloppnåelse. Den plagierte delen av teksten vil ikke bli vurdert. Dersom besvarelsen er et «klipp og lim» produkt, vil måloppnåelsen bli vurdert til lav og karakteren bli tilsvarende. Dersom hele det innleverte produktet er plagiering, vil produktet også bli vurdert som fusk. (se over)

2. Bruk av mobiltelefon

Mobil skal ikke være synlig eller hørbar i timen.

  • Unntak: A. Mobilen skal brukes i pedagogisk sammenheng.
  • Unntak: B. Eleven må av spesielle grunner være tilgjengelig på telefon. I begge tilfeller må det gjøres avtale med læreren ved starten av timen. Ved brudd på reglene kan mobiler inndras for kortere tid.

Lokalt ordensreglement Valle Hovin VGS