Hovedseksjon

Strategisk plan

Realfag

Skolen har som foregående år, valgt å satse på de to hovedmålene:

  • Flere elever og lærlinger skal bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.
  • Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring og som er fritt for mobbing vold og overgrep

Selv om målene er de samme, er det en endring i risikofaktorer og tilhørende tiltak. Vi synes å se en sammenheng mellom elevdeltakelse, motivasjon og fullført og bestått. Mange av tiltakene vil derfor være knyttet til elevinvolvering. En aktiv elev stemmer godt overens med elevsynet i Fagfornyelsen (LK20) og dermed knytter vi også den til strategisk plan.

Mål nr. 2 i det strategiske kartet: "Elevenes evne til å tenke kritisk, gå i dybden, utforskende, etisk, bærekraftig og på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet" inneholder etter vår vurdering mange elementer fra overordnet del av læreplanen og vil dermed også være inkludert i mål 3.

Med tanke på målet om et trygt og inkluderende miljø svarer elevene postivt i elevundersøkelsen både når det gjelder trygghet og trivsel. Vårt mål er å øke trivselen ytterligere gjennom økt elevinvolvering. Økt elevinvolvering vil derfor være en fellesnevner i skolens tiltaksplan.

Et hovedsatsingsområde for skolen dette året er vurdering. Arbeidet med vurdering tar utgangspunkt i kompetansebegrepet i overordnet del av læreplanen, og målet med arbeidet er en vurderingskultur som sikrer dyp og varig læring. Det krever en felles vurderingskultur i det pedagogiske personalet og en felles forståelse av målet med vurdering – underveis og til slutt- mellom lærere og elever.

Strategisk plan 2021

Hovedmål

Strategisk mål 3: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

  • Skolens ambisjon er en bestått prosent på 96%.

Strategisk mål 4: Alle skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø fritt for mobbing

  • Skolens ambisjon er at ingen elever skal oppleve mobbing

 

Strategisk plan 2021