Strategisk plan

Realfag

Som ny skole har vi valgt å fokusere på to strategiske mål i byrådets Strategiske kart:

Strategisk mål 3: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Skolens ambisjon er en bestått prosent på 95%.

Strategisk mål 4: Alle skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø fritt for mobbing

Skolens ambisjon er at ingen elever skal oppleve mobbing

Strategisk mål 3: Utfordringer: 1.Fravær 2.Lavt læringstrykk

Vi har satt manglende motivasjon og lavt læringstrykk som to av utfordringene i forhold til fullføre og bestå og tilpasset opplæring som et tiltak. Det er satt av midler i budsjettet som vil kunne benyttes til ulike differensieringstiltak.

En analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen viser at vurdering også er et område vi bør jobbe mer med. Vi vil derfor jobbe fram en helhetlig plan for vurderingsarbeidet. Et mer helhetlig vurderingsarbeid vil kunne være et tiltak som bidrar til å øke motivasjon og læringstrykk og dermed også øke antallet elever som fullfører og består. Fra 2018 fortsetter vi arbeidet med tett oppfølging av enkeltelever og klasser gjennom trekantmøter, ressurs-team (R-team). Disse møtene er lagt inn i skolens pedagogiske årshjul.

Strategisk mål 4: Utfordringer: Trygt og godt læringsmiljø

Utfordringen knyttet til strategisk mål 4 er at læringsmiljøet er preget av uro. Dette finner vi støtte for i Elevundersøkelsen der resultatene knyttet til læringskultur (70%) er lavere enn vi ønsker. Vi vil derfor fortsette arbeidet med å utvikle et trygt og godt læringsmiljø samtidig som vi har fokus på utfordringene motivasjon og læringstrykk knyttet til strategisk mål 3.Vi opplever at disse to målene henger sammen.

Høyt læringstrykk reduserer uro som igjen bidrar til et tryggere læringsmiljø. Et trygt læringsmiljø er for oss et miljø der elever tør å stille spørsmål og be om hjelp. Det er helt nødvendig for den enkeltes læring og utvikling. Et trygt læringsmiljø er også fundamentet for hele miljøet på skolen. Trygghet i klasserommet vil bidra til å redusere mulighetene for mobbing og utenforskap - også utenfor klasserommet. Observasjonsteamene er et tiltak i forhold til elevenes læring og utvikling, men også for et trygt lærings og skolemiljø. Timeplanlagt klassens time er et annet. Vi bruker og har også brukt ressurser på å etablere et godt fungerende elevråd.

Skolens vurdering er at vi gjennom å konsentrere oss om noen få, men viktige mål, kan bidra til å nå byrådets målsetting om at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring.

Strategisk plan 2019

Hovedmål

Strategisk mål 3: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

  • Skolens ambisjon er en bestått prosent på 95%.

Strategisk mål 4: Alle skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø fritt for mobbing

  • Skolens ambisjon er at ingen elever skal oppleve mobbing

 

Strategisk plan 2019