Strategisk plan 2018

Realfag

Som ny skole har vi valgt å fokusere på to strategiske mål i byrådets Strategiske kart:

Strategisk mål 3: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Skolens ambisjon er en bestått prosent på 95%.

Strategisk mål 4: Alle skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø fritt for mobbing

Skolens ambisjon er at ingen elever skal oppleve mobbing

Strategisk mål 3: Utfordringer: 1.Fravær 2.Lavt læringstrykk

Pr i dag har ikke skolen noen store utfordringer med fravær. Men vi sier likevel at det på generelt grunnlag er en utfordring. Fravær gjør at elever mister viktig undervisning, og kan også lede til at elever blir stående uten standpunktkarakter i fag. De viktigste tiltakene i forhold til fravær er å bygge opp et system for tett oppfølging av den enkelte elev og på den måtene forhindre fravær. Systemet må også kunne fange opp og hente inn igjen elever som har et fraværsproblem.

Tett oppfølging av enkeltelever og klasser skjer gjennom trekantmøter, ressurs-team (R-team). Disse møtene er lagt inn i skolens pedagogiske årshjul. Kontaktlærerressursen er styrket, og kontaktlærerne har ansvar for hver sin gruppe av 15 elever. Skolen legger opp til et tett skole-hjem samarbeid og inviterer foresatte til samtale høst og vår.  Vi er opptatt av at elevene skal oppleve en sammenheng mellom tilstedeværelse, læring og resultater. Som en følge av det, fokuserer vi på elevenes deltakelse i eget læringsarbeid. Det ser vi også som en viktig forutsetning for et høyt læringstrykk.

Skolen har satt opp lavt læringstrykk som en utfordring. Begrepet lavt læringstrykk inkluderer bl.a at elever ikke utnytter potensialet sitt. I forhold til denne utfordringen er også tett oppfølging av elevene et stikkord. 

I dette arbeidet henter vi inspirasjon fra idretten. Elevene setter sammen med lærerne sine, mål for skoleåret. Samtidig legger de en plan for hvordan de skal nå målene. For å følge opp elevenes læringsarbeid, jobber lærerne sammen i fagteam og observasjonsteam. Hvert observasjonsteam består av 3-4 lærere som etter en oppsatt plan observerer hverandres undervisning, reflekterer sammen og gjør endringer slik at elevenes læring og deltakelse bli ivaretatt på best mulig måte. Differensierte og varierte undervisningsmetoder og godt vurderingsarbeid er også faktorer som bidrar til et høyt læringstrykk. Som et tiltak for å sikre gode verktøy i dette arbeidet, har skolen fellesmøter med et pedagogisk fokus for alle lærere hver uke.  God klasseledelse og felles forståelse av hva det innebærer, er også et område som er stadig gjenstand for drøfting og diskusjon i personalet.

Strategisk mål 4: Utfordringer: Trygt og godt læringsmiljø

Utfordringen knyttet til strategisk mål 4 er å utvikle et trygt og godt læringsmiljø. Denne utfordringen er særlig tydelig ved ny skole. Å bygge et miljø fra bunnen byr på utfordringer, men gir også muligheter. Derfor har vi allerede fra skolestart hatt fokus på å utvikle et trygt læringsmiljø.  Et trygt læringsmiljø der elever tør å stille spørsmål og be om hjelp er helt nødvendig for den enkeltes læring og utvikling. Men det danner også grunnlaget for hele miljøet på skolen. Trygghet i klasserommet vil bidra til å redusere mulighetene for mobbing og utenforskap- også utenfor klasserommet. Observasjonsteamene er et tiltak i forhold til et trygt skolemiljø. Timeplanlagt klassens time er et annet. Vi har også brukt ressurser på å etablere et godt fungerende elevråd.

Skolens vurdering er at vi gjennom å konsentrere oss om noen få, men viktige mål, kan bidra til å nå byrådets målsetting om at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring.

Strategisk plan 2018

Hovedmål

Strategisk mål 3: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

  • Skolens ambisjon er en bestått prosent på 95%.

Strategisk mål 4: Alle skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø fritt for mobbing

  • Skolens ambisjon er at ingen elever skal oppleve mobbing

 

Drawing of a city