Hovedseksjon

Sammen mot målet

Hender

Vår visjon
Valle Hovin videregående skole skal gi et tilbud innen utdanning og idrett som gir den enkelte elev en mulighet til å utnytte sitt potensiale, realisere sine drømmer og nå sine mål. 

Toppidrettstilbudet skal være landsledende når det gjelder organisering og gjennomføring av den fotballfaglige undervisningen, samt kombinasjonen av skole og idrett. 

Valle Hovin videregående skole skal være en foregangsskole innen lærersamarbeid og målrettet oppfølging av den enkelte elev. 

Våre verdier 
Valle Hovin videregående skole er bygd på trygghet, preget av lagånd og i stadig utvikling.

Det vil si at vi ønsker at alle elever og ansatte skal oppleve et miljø basert på trygghet der det er lov å være seg selv, der det er lov å prøve, feile, men også lykkes og der vi alle vil hverandre vel. Vi er alle på samme lag. Vi har felles mål og en tro på at vi kan gjøre hverandre gode. Vi drar i samme retning, er entusiastiske og heier på hverandre.

I dette miljøet ønsker vi at elevene skal utvikle seg. Elevene skal lære mest mulig og nå så langt som mulig, men også bli i stand til å mestre eget liv, bry seg om andre og bli gode samfunnsborgere.

Slik jobber vi
På Valle Hovin videregående skole henter vi inspirasjon fra idretten. Et av de viktigste prinsippene er at du må øve på det du vil bli god på. Dette prinsippet påvirker også skolens vurderingsordning. Vi legger stor vekt på gode tilbakemeldinger og bruker karakterer bare ved halvårsvurdering og ved fastsettelse av standpunktkarakter. For at elevene skal kunne utvikle seg, må lærerne organisere opplæringen på en måte som aktiviserer elevene og gjør dem til aktive deltakere i timene. Lærerne må se den enkelte, ha positive forventninger, samtidig som de støtter og oppmuntrer og gir tilbakemeldinger som gir eleven en mulighet til å utvikle seg. Det er også viktig å tilpasse opplæringen til den enkelte elev.

For å kunne følge opp elevene på best mulig måte, har vi lagt til rette for en delingskultur der lærere deler og lærer med og av hverandre. Derfor er lærerne organisert i timeplanlagte fagteam og observasjonsteam. Observasjonsteamet består av tre-fire lærere som etter en oppsatt plan observerer hverandres undervisning og i etterkant evaluerer og forbedrer. Målet er at dette felles arbeidet skal bidra til økt læring hos elevene.