Hovedseksjon

Dyp og varig læring

Klasserom

Dyp og varig læring 

I tråd med intensjonen i fagfornyelsen i norsk skole fra 2020 er overskriften for opplæringen på Valle Hovin «dyp og varig læring». Læringen blir dyp når elevene forstår begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder (Udir, 2019). Læringen blir varig når elevene tar med seg det de lærer videre i livet og bruker det i nye sammenhenger. 

Dyp og varig læring får konsekvenser for måten vi jobber på. Skoleforskning fra inn- og utland viser at elever lærer mer av tilbakemeldinger enn av karakterer. Hos oss jobber elevene derfor med å utvikle kompetanse gjennom ulike læringsaktiviteter hvor de får skriftlige og muntlige tilbakemeldinger. 

Kompetanse handler om «å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning» (Udir, 2020)  

Utvikling av kompetanse er krevende og tar tid. For å legge vekt på læringsprosessen får ikke elevene karakterer på enkeltarbeider, fordi det kan forstyrre fokuset på læringen. Karakterer på enkeltarbeider kan også være misvisende og gi ufullstendig informasjon om elevens kompetanse i faget. 

Undervisningen har som mål at elevens samlede kompetanse ved avslutningen av opplæringen skal være høyest mulig. Siden elevene lærer mest av tilbakemeldinger, fokuserer vi på å sammen utvikle og bruke gode tilbakemeldingspraksiser for å hjelpe elevene videre i læringsprosessen. 

Karakterbruk på Valle Hovin 

Karakterer skal ifølge opplæringsloven brukes i forbindelse med halvårsvurdering og standpunktvurdering.  Elevene på Valle Hovin vgs får i tillegg informasjon om nivået på kompetansen sin ved andre tidspunkt gjennom skoleåret. 

  • I november får elevene en fagstatus i avsluttende fag som sier noe om kompetansen deres så langt er lav, middels eller høy.  
  • I januar gis halvårsvurdering både med og uten karakter. Karakteren gjenspeiler kompetansen eleven har i faget halvveis i skoleåret, ut fra hva man kan forvente på dette tidspunktet. Ved siden av denne får også eleven en tilbakemelding, skriftlig eller muntlig, som sier noe om hva de mestrer nå og hva de må jobbe med for å lære mer.   
  • I mars får eleven en ny fagstatus i form av en tallkarakter.  
  • Ved skoleårets avslutning får eleven standpunktkarakter i avsluttende fag, eller halvårsvurdering i gjennomgående fag.  

Standpunktkarakterer skal ifølge forskrift til opplæringsloven være et uttrykk for den «samla kompetansen eleven har ved avslutning av opplæringen» (§3-15). Gjennom opplæringen har eleven fått vist kompetansen sin gjennom ulike læringsaktiviteter, for eksempel samtaler, framføringer og skriftlige arbeider. Standpunktkarakteren fastsettes ved at læreren vurderer elevens kompetanse samlet, framfor ett og ett kompetansemål.