Hovedseksjon

Fraværsregler

1.  Fravær i fag

1.1   Dokumentert og udokumentert fravær
Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær. Når vi snakker om "dokumentert fravær", mener vi fravær som er dokumentert i henhold til dokumentasjonskrav - og som dermed kan unntas fra fraværsgrensen.

1.2   Fraværsgrensen
Fraværsgrensen på 10% gjelder timefravær i hvert enkelt fag, ikke elevens totale fravær. Fraværsgrensen innebærer at dersom en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, skal eleven ikke få karakter i faget. Grensen går ved 10,0% og fravær på 10,4% kan ikke rundes ned til 10%. I spesielle tilfeller kan rektor avgjøre at en elev med over 10% udokumentert fravær likevel kan få karakter i faget, forutsatt at fraværet ikke overskrider 15%.

1.3   Fravær som kan unntas fra fraværsgrensen
Noen fraværsårsaker (gitt i forskrift til opplæringsloven §3-47) kan unntas fra fraværsgrensen dersom fraværet kan dokumenteres. Disse er:

  • helse- og velferdsgrunner (herunder legebesøk, tannlegetime, time hos BUP, avtale med skolehelsetjenesten og omsorg for egne barn)
  • arbeid som tillitsvalgt
  • politisk arbeid
  • hjelpearbeid
  • lovpålagt oppmøte
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur
  • religiøse høytider utenom Den norske kirke (inntil to dager)

1.4   Dokumentasjon
Fravær av helsegrunner skal normalt dokumenteres med legeerklæring, dokumentasjon fra tannlege, fysioterapeut, psykolog, osv. Helserelatert fravær kan ikke dokumenteres med egenmelding fra foresatte. For velferdsgrunner som for eksempel begravelser, er det tilstrekkelig for eleven å framlegge erklæring fra foresatte.

Fravær grunnet politisk arbeid og hjelpearbeid kan dokumenteres av den politiske organisasjonen eller hjelpeorganisasjonen.

2.  Melding om fravær

2.1   Melding om én dags fravær og sykdom
Elever som har behov for én dags fravær fra skolen (for eksempel på grunn av sesjon, begravelse, med mer), skal melde fra til kontaktlærer i forkant av fraværet. Det samme gjelder elever som er forhindret fra å komme på skolen på grunn av sykdom. Eleven skal levere dokumentasjon for fraværet til kontaktlærer så snart som mulig.

2.2   Søknad om permisjon ved fravær mer enn én dag
Elever som har behov for mer enn én dags sammenhengende fravær fra skolen, skal søke om permisjon på eget skjema. Det er kun rektor som behandler slike søknader.

3.  Fratrekk av fravær (10-dagersregelen)

Alt fravær skal i utgangspunktet føres på elevenes kompetansebevis og vitnemål. For spesifikke fraværsårsaker (jf forskrift til opplæringslovens §3-47) har elevene rett til å få fratrukket inntil 10 dagers fravær på fagdokumentasjonen. Elevene må søke om slikt fratrekk og det er ledelsen som behandler og søknaden ved skoleårets slutt.

Elevenes plikter

Som elev må du:

  • gi beskjed til kontaktlærer i god tid før planlagt fravær
  • gi beskjed til kontaktlærer snarest mulig dersom du er syk
  • dokumentere fraværet snarest mulig, dersom fraværet skal kunne unntas fra fraværsprosenten